0

kandydatów

Etat Operator obiektów kanalizacyjnych

Firma: PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. miejsce pracy: Gdynia


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

poszukuje pracownika na stanowisko
Operator obiektów kanalizacyjnych
Miejsce pracy: Gdynia
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Obsługę urządzeń i obiektów kanalizacyjnych poprzez:
  • prowadzenie bieżących czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych według dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji eksploatacji,
  • odczytywanie, regulowanie i rejestrowanie parametrów pracy urządzeń,
  • przegląd technologiczny pod względem podstawowej sprawności zainstalowanych urządzeń,
  • utrzymywanie w sprawności urządzeń sanitarnych zainstalowanych w przepompowniach, w razie potrzeby zgłaszanie awarii przełożonemu,
  • wykonywanie ustalonej z przełożonym regulacji mechanicznej i elektronicznej armatury sanitarnej,
  • usuwanie doraźnych drobnych awarii.
 • Czyszczenie komór i zbiorników poprzez:
  • płukanie zbiorników ściekowych z poziomu terenu lub też w trakcie pracy w ich wnętrzu,
  • załadunek odpadów zgromadzonych w pojemnikach pochodzących z krat zainstalowanych w kanałach ściekowych przy pomocy żurawika samochodowego lub za pomocą wciągnika elektrycznego.
 • Dbanie o porządek na terenach przepompowni ścieków.
Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane mechaniczne, sanitarne)
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji wskazanych urządzeń,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji na stanowisku pracy,
 • pakiet socjalny,
 • benefity,
 • przyjazną atmosferę pracy.
Prosimy o zawarcie w CV poniższego zapisu:
„Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną zamieszczoną przy opublikowanym ogłoszeniu o pracę w tym przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29, 81-311 Gdynia, podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Zapoznałam/em się także z pozostałymi, zamieszczonymi tam informacjami.”

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Jednocześnie informujemy, że oferty osób niewykorzystane w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej „Spółką”.
jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?W
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowiskoOperator obiektów kanalizacyjnych
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Spółki przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania.
Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane?
Dane osobowe przetwarzane są jedynie na potrzebę tego kontaktu i jeśli nie będzie Pani/Pan zainteresowany/a nawiązaniem współpracy ze Spółką i nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich podczas przyszłych procesów rekrutacji, to dane osobowe zostaną usunięte po upływie 1 roku po zakończeniu bieżącej rekrutacji. Jeśli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu wycofania tej zgody.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Jasiński, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29, 81-311 Gdynia.

APLIKUJ TERAZ


Pozostałe oferty pracy w firmie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Etat Monter - Elektryk w firmie: PEWIK Gdynia sp. z o.o. miejsce pracy: Gdynia 16-01-2023
Etat Specjalista ds. Technicznych w firmie: PEWIK Gdynia sp. z o.o. miejsce pracy: Gdynia 14-12-2022
Etat Monter – Diagnosta sieci kanalizacyjnej w firmie: PEWIK Gdynia sp. z o.o. miejsce pracy: Gdynia 02-12-2022
Etat Operator Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody w firmie: PEWIK Gdynia sp. z o.o. miejsce pracy: Gdynia 18-11-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 25-05-2023
Wyświetleń: 5